top of page
polski
English
polski
interesariusz systemu
English
system stakeholder
zgodnie z ISO/IEC 42010:2007, osoba, grupa osób lub organizacja zainteresowana systemem (patrz: system).

bottom of page