top of page
polski
English
polski
klasyfikacja nadzorowana
English
supervised classification
proces, w którego rezultacie każdy fragment obrazu zostaje przyporządkowany odpowiedniej klasie zgodnie z ustalonymi regułami klasyfikacji; zbiór dopuszczalnych klas jest określany na podstawie tzw. próbek treningowych, stanowiących wyniki niezależnych i wiarygodnych obserwacji.

bottom of page