top of page
polski
English
polski
kursor
English
cursor

1) urządzenie wskazujące ustawiane na punkty lub wodzone po liniach digitalizowanego dokumentu graficznego,
2) przesuwalny symbol na ekranie wskazujący pozycję związaną z wykonywanym działaniem.

bottom of page