top of page
polski
English
polski
ochrona przyrody
English
nature conservation
według Ustawy o ochronie przyrody z roku 1991, zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody, w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów.

bottom of page