top of page
polski
English
polski
ogólna średnia arytmetyczna
English
arithmetic weighted mean
w statystyce, suma iloczynów wartości zaobserwowanych w próbce przez ich wagi, podzielona przez sumę wag.

bottom of page