polski
English
polski
system geoinformacyjny
English
geoinformation system
system informacji przestrzennej (patrz: system informacji przestrzennej) dotyczący danych geoprzestrzennych.