polski
English
polski
ŚRODKI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
English
ELECTRONIC COMMUNICATION MEANS
środki techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość. Czynność ta ma miejsce przy wykorzystaniu transmisji danych pomiędzy systemami teleinformatycznymi, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.