polski
English
polski
AKT NOTARIALNY
English
NOTARIAL DEED
według prawa o notariacie, dokument poświadczający dokonanie czynności prawnych, sporządzony w całości przez notariusza, następnie odczytany stronom i podpisany przez zainteresowanych.