polski
English
polski
ALBEDO
English
ALBEDO
stosunek ilości promieniowania odbitego do ilości promieniowania padającego.