polski
English
polski
ANALIZA
English
ANALYSIS
metoda badawcza, w której przedmiot badań jest rozpatrywany w jego podziale na części składowe.