polski
English
polski
ANIZOTROPOWY
English
ANISOTROPIC
o obiekcie (zjawisku) przestrzennym, mający własności zależne od kierunku.