polski
English
polski
BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH
English
TOPOGRAPHICAL DATABASE
baza danych (patrz: baza danych) dotycząca obiektów topograficznych, tj. obiektów przedstawianych na mapach topograficznych, z uwzględnieniem numerycznego modelu rzeźby terenu.

Wybór obiektów oraz szczegółowość ich reprezentacji zależy od przeznaczenia bazy, np. od skal map topograficznych, które mają być generowane na podstawie danych bazy.