polski
English
polski
CYFROWE MODELOWANIE POWIERZCHNI
English
DIGITAL SURFACE MODELING
tworzenie cyfrowego (numerycznego) modelu powierzchni obiektu.

Przykład modelowania przekrojami.