polski
English
polski
DANE APLIKACYJNE
English
APPLICATION DATA
jako rodzaj danych przestrzennych, dane odniesione do obiektów określonych danymi georeferencyjnymi.