polski
English
polski
DZIEDZINA ATRYBUTU
English
ATTRIBUTE DOMAIN
zbiór wszystkich dopuszczalnych wartości danego atrybutu (patrz: atrybut).