przedrostek stosowany w znaczeniu elektroniczny, zwłaszcza dla podkreślenia związku z intemetem, np. e-mail, e-commerce, eEurope.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com