353

w języku UML – klasa, która nie może mieć egzemplarzy (patrz: egzemplarz) (wystąpień). Klasa taka służy wyłącznie, jako klasa bazowa (patrz: klasa bazowa) (nadklasa (patrz: nadklasa)), do wyprowadzania z niej klas pochodnych (patrz: klasa pochodna) (podklas (patrz: podklasa).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com