98

jako rodzaj danych przestrzennych, dane odniesione do obiektów określonych danymi georeferencyjnymi.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com