414

obiekt przestrzenny jednowymiarowy (liniowy) należący do modelowanej cyfrowo powierzchni i mający istotne znaczenie dla określenia jej kształtu, zwłaszcza pod względem ciągłości i krzywizny.

W numerycznym modelu rzeźby terenu przykładami linii załamania są: brzeg jeziora i krawędź nasypu lub wykopu.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com