392

zależność między zmiennymi losowymi (patrz: zmienna losowa) polegająca na tym, że zmiany wartości jednej z nich powodują zmianę wartości oczekiwanej (patrz: wartość oczekiwana) drugiej.

Korelacja jest dodatnia, gdy powiększanie się wartości jednej zmiennej powoduje powiększanie się wartości drugiej; korelacja jest ujemna, gdy powiększaniu się wartości jednej zmiennej towarzyszy zmniejszanie wartości drugiej.

Miarą korelacji jest współczynnik korelacji (patrz: współczynnik korelacji).

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com