English
CURSOR

406

polski
English
polski
KURSOR

1) urządzenie wskazujące ustawiane na punkty lub wodzone po liniach digitalizowanego dokumentu graficznego,
2) przesuwalny symbol na ekranie wskazujący pozycję związaną z wykonywanym działaniem.