183

szacowanie wartości parametru rozkładu zmiennej losowej w populacji na podstawie próbki pobranej z tej populacji.

Rozróżnia się:
a) estymację punktową, której wynikiem jest konkretna, obliczona wartość estymatora (patrz: estymator) oraz
b) estymację przedziałową, w której określa się przedział pokrywający nieznaną wartość parametru w populacji z założonym prawdopodobieństwem.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com