971

naturalne nagromadzenie minerałów i skał oraz innych substancji stałych, gazowych i ciekłych, których wydobywanie może przynieść korzyść gospodarczą.

W Polsce złoża kopalin, które nie stanowią części nieruchomości (patrz: nieruchomość) gruntowej są własnością Skarbu Państwa.

Sprawy wiążące się z poszukiwaniem i wydobywaniem kopalin reguluje ustawa Prawo geologiczne i górnicze z roku 1994.

Patrz również obszar górniczy (patrz: obszar górniczy) i teren górniczy.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com