© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com

147

według przepisów planowania przestrzennego w Polsce, nieruchomość gruntowa lub działka ewidencji gruntów, której wielkość, kształt, dostęp do drogi publicznej i wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymagania realizacji obiektów budowlanych wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.