English
REAL PROPERTY TAX BASE

608

polski
English
polski
PODSTAWA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
podstawowymi danymi służącymi do obliczenia podatku od nieruchomości, czyli podstawą tego podatku, są wartości katastralne (patrz: wartość katastralna nieruchomości) części gruntowej i części budynkowej nieruchomości uzyskane w wyniku powszechnej taksacji nieruchomości (patrz: powszechna taksacja nieruchomości).

Podatek obliczony na podstawie wartości nazywa się podatkiem ad valorem.

Stosuje się bardzo różne definicje, modele i metody dotyczące wartości katastralnych.

Przy skrajnym uproszczeniu, zamiast wartości części gruntowej i budynkowej, jako podstawę podatku przyjmuje się pole działki oraz odpowiednio zdefiniowane pole powierzchni użytkowej budynku lub lokalu.

Uproszczenie takie stosuje się w Polsce.