952

zasada wywodząca się ze społecznej nauki Kościoła Katolickiego, we Wspólnocie Europejskiej jej istotą jest zalecenie, aby władza wyższego szczebla zajmowała się tylko tym, co przekracza możliwości władz niższych szczebli, zwracając jednocześnie uwagę na to, aby działania na niższych poziomach nie przynosiły szkody na poziomie wyższym.
Zasada ta powinna być uwzględniana m.in. w reformowaniu prawa dotyczącego geoinformacji.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com