top of page
English
COPLANARITY CONDITION

889

polski
English
polski
WARUNEK KOMPLANARNOŚCI
warunek określający, że trzy wektory w fotogrametrycznym modelu przestrzennym utworzonym przez stereogram (patrz: stereogram), tj. wektor bazy zdjęć (patrz: baza zdjęć) oraz wektory promieni rzutujących punkt obiektu mają leżeć w jednej płaszczyźnie.

Ilustracja warunku komplanarności dla punktu terenowego P oraz środków rzutów wyznaczających bazę zdjęć stereogramu.
bottom of page