polski
English
polski
FOTOGRAMETRIA NAZIEMNA
English
TERRESTRIAL PHOTOGRAMMETRY
dział fotogrametrii (patrz: fotogrametria) dotyczący wykonania obrazów fotogrametrycznych ze stanowisk naziemnych oraz opracowania tych obrazów.