polski
English
polski
FOTOINTERPRETACJA
English
PHOTOINTERPRETATION
identyfikacja i interpretacja obiektów i zjawisk na zdjęciach fotograficznych, najczęściej na zdjęciach fotogrametrycznych lotniczych.