polski
English
polski
GEOSTATYSTYKA
English
GEOSTATISTICS
metodyka statystyczna dostosowana do danych geoprzestrzennych.