polski
English
polski
HARMONIZACJA BAZ DANYCH PRZESTRZENNYCH
English
SPATIAL DATABASES HARMONIZATION
1) harmonizacja danych przestrzennych (patrz: harmonizacja danych przestrzennych) w powiązaniu z harmonizacją zarządzania tymi bazami; 2) doprowadzenie do interoperacyjności (patrz: interoperacyjność) w zakresie baz danych przestrzennych.