polski
English
polski
HIPOTEZA STATYSTYCZNA
English
STATISTICAL HYPOTHESIS
przypuszczenie dotyczące nieznanego rozkładu zmiennej losowej w populacji.

Rozróżnia się:
a) hipotezę zerową, która podlega sprawdzeniu stosując odpowiedni test statystyczny (patrz: test statystyczny) oraz
b) hipotezę alternatywną, która jest dowolną inną hipotezą różną od zerowej.