graficzne przedstawienie szeregu rozdzielczego (patrz: szereg rozdzielczy), najczęściej w postaci wykresu słupkowego (patrz: wykres słupkowy).

Przykład histogramu w zastosowaniu do interpretacji danych teledetekcyjnych

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com