polski
English
polski
INFORMACJA GEOGRAFICZNA
English
GEOGRAPHICAL INFORMATION
informacja (patrz: informacja) uzyskiwana w drodze interpretacji danych geograficznych (patrz: dane geograficzne).

W normie ISO 19101 określa się informację geograficzną jako informację dotyczącą zjawisk jawnie lub niejawnie powiązanych z położeniem na Ziemi.