polski
English
polski
INFORMACJA GEOPRZESTRZENNA
English
GEOSPATIAL INFORMATION
informacja (patrz: informacja) uzyskiwana w drodze interpretacji danych geoprzestrzennych (patrz: dane geoprzestrzenne).