polski
English
polski
INTERAKCYJNY
English
INTERACTIVE
zdolny do prowadzenia dialogu z użytkownikiem.