polski
English
polski
JAKOŚĆ
English
QUALITY
ogół cech materiału, produktu lub procesu związanych z jego zdolnością do zaspokajania zdefiniowanych lub domyślnych potrzeb.