polski
English
polski
KOMPATYBILNOŚĆ
English
COMPATIBILITY
zdolność funkcjonowania w powiązaniu z określonym interfejsem.