polski
English
polski
KOMUNIKACJA MULTIMEDIALNA
English
MULTIMEDIA COMMUNICATION
komunikacja za pomocą tekstu pisanego, głosu oraz obrazu, statycznego i ruchomego.