polski
English
polski
MIARA INFORMACJI
English
MEASURE OF INFORMATION
w teorii informacji, funkcja prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia należącego do zbioru możliwych zdarzeń.