polski
English
polski
MONOKOMPARATOR
English
MONOCOMPARATOR
urządzenie służące do pomiaru współrzędnych tłowych (patrz: współrzędne tłowe) na zdjęciu fotogrametrycznym.