polski
English
polski
NOŚNIK DANYCH
English
DATA MEDIUM
materiał lub urządzenie, które może zawierać dane zapisane w sposób umożliwiający ich odczytanie.
Patrz także: informatyczny nośnik danych (patrz: informatyczny nośnik danych).