polski
English
polski
OBIEKT PROGRAMOWANIA
English
PROGRAMMING OBJECT
w programowaniu obiektowym, moduł zawierający dane oraz procedury potrzebne do korzystania z tych danych.

Każdy obiekt należy do klasy obiektów pełniących te same funkcje i dziedziczy funkcje klasy, z której pochodzi.