polski
English
polski
OBSZARY CHRONIONE
English
PROTECTED SITES
jako temat w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, obszary wyznaczone lub zarządzane na podstawie przepisów odrębnych w celu osiągnięcia szczególnych celów ochrony.