polski
English
polski
OCHRONA PRZYRODY
English
NATURE CONSERVATION
według Ustawy o ochronie przyrody z roku 1991, zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody, w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów.