polski
English
polski
ODCHYLENIE STANDARDOWE
English
STANDARD DEVIATION
jedna z miar rozrzutu (patrz: rozrzut) w rozkładzie zmiennej losowej, którą może być wynik pomiaru; odchylenie standardowe jest dodatnim pierwiastkiem z wariancji (patrz: wariancja) w populacji.