polski
English
polski
ODNOSZENIE OBIEKTOWE
English
OBJECT REFERENCING
metoda odnoszenia przestrzennego, w której dane aplikacyjne są odnoszone przestrzennie do obiektów przestrzennych o znanym położeniu opisanym istniejącymi danymi zwanymi referencyjnymi lub danymi georeferencyjnymi (patrz: dane georeferencyjne).