polski
English
polski
OGÓLNA ŚREDNIA ARYTMETYCZNA
English
ARITHMETIC WEIGHTED MEAN
w statystyce, suma iloczynów wartości zaobserwowanych w próbce przez ich wagi, podzielona przez sumę wag.