polski
English
polski
PLATFORMA
English
PLATFORM
konkretny typ sprzętu wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym.