właściwość danych przestrzennych wiążąca się z ich jakością (patrz: jakość), opisywana informacjami o sposobie i czasie pozyskania danych, materiałach źródłowych, zastosowanych metodach i technikach, uwzględnianych instrukcjach technicznych i standardach, dokonanych sprawdzeniach i ich wynikach.

Pochodzenie danych przestrzennych stanowi element jakościowego opisu zbioru danych przestrzennych przedstawiany łącznie z informacjami o celu utworzenia zbioru oraz jego zastosowaniach.

© Copyright: Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

Webmaster:    ptip2017@yahoo.com